Aktualności

Specjaliści w obszarze Energia do oceny wniosków programu Horyzont 2020

Opublikowano: 11.05.2020

Komisja Europejska poszukuje specjalistów w obszarze Energia do oceny wniosków składanych w konkursie dotyczącym efektywności energetycznej w ramach programu Horyzont 2020. Zgłoszenia można składać do 25 maja 2020 r.

Częściowe zawieszenie wytycznych dotyczących sprawozdawczości

Opublikowano: 08.05.2020

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowała o częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020 z lutego 2017 r. Stosowanie wytycznych w powyższym zakresie zawiesza się od dnia 24 kwietnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Komunikat ws. przedłużenia naboru ofert w ramach projektu pozakonkursowego „Mistrzowie Dydaktyki” PO WER 2014-2020

Opublikowano: 08.05.2020

MNiSW poinformowało na stronie internetowej o modyfikacji treści zaproszenia do składania ofert w ramach projektu pozakonkursowego „Mistrzowie dydaktyki”. Zmianie uległ termin przyjmowania ofert. Został on wydłużony do 15 czerwca 2020 r.

EURAXESS - granty i stypendia maj 2020 r.

Opublikowano: 07.05.2020

Na stronie EURAXESS zamieszczono aktualną ofertę grantów i stypendiów dla naukowców na różnym etapie kariery naukowej (maj 2020 r.).

Informacja dotycząca listy dokumentów niezbędnych do podpisania umowy dla konkursu 1/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka

Opublikowano: 06.05.2020

Informujemy o aktualizacji listy dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie w ramach konkursu 1/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka (poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”). 

Nowa wersja Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Opublikowano: 06.05.2020

Instytucja Zarządzająca PO WER udostępniła nową wersję Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Harmonogram konkursów na rok 2020 (stan na 5.05.2020)

Opublikowano: 06.05.2020

Na stronie internetowej COP PW, w zakładce Szkolenia/Materiały, a także w witrynie SharePoint Centrum zamieszczono aktualny harmonogram konkursów na 2020 r.

Informacja o częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych

Opublikowano: 05.05.2020

Informacja na temat terminów spotkań panelowych z Wnioskodawcami w I rundzie konkursu 8/1.1.1/2019 w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – Szybka Ścieżka „Urządzenia grzewcze”

Opublikowano: 05.05.2020

Zgodnie z § 8 ust. 11 Regulaminu Konkursu nr 8/1.1.1/2019 Szybka Ścieżka „Urządzenia grzewcze” Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że terminy spotkań panelowych dla wniosków o dofinansowanie złożonych w pierwszej rundzie konkursu 8/1.1.1/2019 zaplanowane zostały w dniach 6-7 lipca 2020 r.

Polskie tłumaczenie zaktualizowanego podręcznika wdrażania Interreg Europa Środkowa

Opublikowano: 04.05.2020

W serwisie Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Mechanizmu Sąsiedztwa została opublikowana polska wersja zaktualizowanego Podręcznika wdrażania Interreg Europa Środkowa - wersja 4.0.

IdeaLab - przedłużenie terminu konkursu

Opublikowano: 04.05.2020

Na stronie NCBR został opublikowany komunikat o przesunięciu terminu zakończenia konkursu IdeaLab. Obecnie dokumenty można składać do 8 czerwca 2020 r., godz. 16:00.

Wydłużenie terminu składania wniosków o dofinansowanie dla I konkursu 2.4 PO PC

Opublikowano: 04.05.2020

W związku z wprowadzonym stanem epidemii (na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Dz. U. poz. 491 z późn. zm.) Centrum Projektów Polska Cyfrowa w porozumieniu z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej wydłużyło termin naboru wniosków o dofinansowanie.

Informacja dla Beneficjentów działań POIR.01.01, POIR.01.02 oraz POIR.04.01 w sprawie kwoty zatrzymanej na zakończenie projektu

Opublikowano: 30.04.2020

Obecne zapisy umów o dofinansowanie PO IR wprowadzają warunek wypłaty dofinansowania powyżej 90% dopiero po zaakceptowaniu wniosku o płatność końcową: „Beneficjentowi, zostanie, na podstawie wniosków o płatność, przekazane dofinansowanie nieprzekraczające 90% kwoty dofinansowania, (…), pomniejszonej o kwoty nieprawidłowości w Projekcie (…). Pozostała kwota dofinansowania, jako płatność końcowa, będzie przekazana beneficjentowi po zaakceptowaniu przez Instytucję Pośredniczącą przedłożonego przez Beneficjenta wniosku o płatność końcową.”

Informacja o częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych w zakresie komitetów monitorujących

Opublikowano: 30.04.2020

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowała o częściowym zawieszeniu stosowania Wytycznych w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020 z dnia 20 lutego 2018 r. Częściowe zawieszenie wytycznych wynika z konieczności usprawnienia prac komitetów monitorujących w okresie epidemii COVID-19 oraz dostosowania trybu ich pracy do panujących w kraju warunków.

Milion złotych dla przydomowej elektrowni wiatrowej – NCBR podaje szczegóły rywalizacji Wielkiego Wyzwania: Energia i przedłuża termin zgłoszeń

Opublikowano: 29.04.2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, agencja wykonawcza ministra nauki i szkolnictwa wyższego, opublikowało Podręcznik Uczestnika Wielkiego Wyzwania: Energia. Jest to regulamin obowiązujący wszystkich, którzy zdecydują się na udział w rywalizacji o milion złotych nagrody. Dodatkowo NCBR przedłużyło termin zgłoszeń drużyn, które chciałyby podjąć wyzwanie – czas na rejestrację mają do 30 czerwca 2020 r. Inicjatywa realizowana jest ze środków Funduszy Europejskich.

Informacja o częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych dotyczących kontroli

Opublikowano: 28.04.2020

W związku z epidemią koronawirusa COVID-19 w Polsce oraz koniecznością zapewnienia ciągłości procesu kontroli funduszy unijnych 24 kwietnia 2020 r. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowała o częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 17 września 2019 r.

Nowy pakiet legislacyjny – Komisja Europejska uwzględniła postulaty Polski

Opublikowano: 28.04.2020

Obecnie gospodarki europejskie zmagają się z negatywnymi konsekwencjami pandemii spowodowanej przez koronawirus. Ta szczególna sytuacja wymaga podjęcia nadzwyczajnych środków. Za sprawą Polski i innych krajów członkowskich Komisja Europejska uelastycznia przepisy dotyczące funduszy unijnych. Od dziś obowiązuje drugi pakiet legislacyjny dla działań antycovidowych.

Pomoc dla realizujących inwestycje ze wsparciem UE – funduszowa specustawa z podpisem prezydenta

Opublikowano: 22.04.2020

W piątek 17 kwietnia 2020 r. opublikowano specustawę funduszową, wspierającą realizację projektów finansowanych z funduszy unijnych w związku z wystąpieniem COVID-19. Ustawa zapewnia większą elastyczność dla wnioskodawców i beneficjentów, którzy będą mogli dokończyć rozpoczęte projekty z maksymalną możliwą efektywnością. Zapisy ustawy obowiązują od 18 kwietnia br., natomiast szczegółowe rozwiązania będą obowiązywać z mocą wsteczną od 1 lutego 2020 r.

Wydłużenie terminu konkursu 8/1.1.1/2019 – Szybka ścieżka „Urządzenia grzewcze”

Opublikowano: 21.04.2020

NCBR poinformował o wydłużeniu naboru wniosków w konkursie nr 8/1.1.1/2019 – Szybka ścieżka „Urządzenia grzewcze”, ogłoszonym 8 listopada 2019 r.

Kolejna runda naboru na ekspertów FNP

Opublikowano: 20.04.2020

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła 22. rundę naboru ekspertów z kręgów naukowych i gospodarczych w celu wsparcia oceny wniosków o dofinansowanie składanych w ramach Działania 4.4 POIR Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R. Można ubiegać się o status eksperta w zakresie naukowym, gospodarczym lub obu.

Informacja o sposobie zamieszczania ogłoszeń w Bazie Konkurencyjności przez Operatorów Programów/beneficjentów/partnerów projektów w ramach Mechanizmów Finansowych 2014-2021

Opublikowano: 20.04.2020

Ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności należy umieszczać w zakładce „Zamawiający” i zarejestrować się jako „Wnioskodawca”. Publikując ogłoszenie, w polu „Numer naboru” należy podać wygenerowany na potrzeby MF EOG i NMF 2014-2021 numer: POPT.14.21.00-IZ.00-00-001/19.

Warsztaty dla naukowców rozważających złożenie grantu ERC z polską jednostką

Opublikowano: 20.04.2020

Temat spotkania: Wszystko, co powinieneś wiedzieć o grantach ERC.

Organizator: Biuro ds. Doskonałości Naukowej PAN.

Prowadzący szkolenie: Lotte Jaspers, współzałożycielka Yellow Research, topowej holenderskiej agencji szkoleniowej. Ekspertka ma wieloletnie doświadczenie praktyczne w pisaniu wniosków aplikacyjnych oraz wspieraniu setek naukowców w staraniach o europejskie i krajowe granty.

Termin: 27 maja 2020 r., godz. 9:00–16:30.

Miejsce: Pałac Staszica, Nowy Świat 72, Warszawa (lub online).

Komunikat w sprawie dopuszczalności zmiany umów z wykonawcami w związku z wystąpieniem siły wyższej (COVID-19)

Opublikowano: 20.04.2020

Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 (sekcja 6.5.2, pkt 20, lit. c) dopuszcza się dokonanie istotnej zmiany postanowień zawartej umowy o zamówienie, gdy zmiana ta nie prowadzi do zmiany ogólnego charakteru umowy oraz:

  • konieczność tej zmiany spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, oraz
  • wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.

Uchwała Komitetu Monitorującego Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (KM PO WER) w sprawie odstępstw od kryteriów wyboru projektów

Opublikowano: 20.04.2020

Komitet Monitorujący PO WER przyjął uchwałę w sprawie zastosowania odstępstw od obowiązku spełnienia przez beneficjentów kryteriów wyboru projektów w ramach PO WER w celu złagodzenia negatywnego wpływu pandemii koronawirusa SARS-COV-2 na realizację projektów.

FNP uruchomiła dodatkowe środki dla beneficjentów Działania 4.4 PO IR w związku z pandemią COVID-19

Opublikowano: 16.04.2020

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przeznaczy do 15 mln zł na zwiększenie dofinansowania i ewentualne przedłużenie okresu realizacji tych projektów, w ramach których będą realizowane prace badawcze związane z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19. Badania mogą być interdyscyplinarne dotyczyć aspektów biologicznych, medycznych, epidemicznych, diagnostycznych, związanych z zarządzaniem kryzysowym itp. Dofinansowanie może uzyskać wyłącznie jednostka naukowa.