Aktualności

Warsztaty w laboratorium komputerowym dla kandydatów na ekspertów Komisji Europejskiej, oceniających wnioski w programie ramowym badań i innowacji HORYZONT 2020

Opublikowano: 10.08.2018

Dnia 23 sierpnia 2018 r. na Politechnice Warszawskiej odbędą się „Warsztaty w laboratorium komputerowym dla kandydatów na ekspertów Komisji Europejskiej, oceniających wnioski w programie ramowym badań i innowacji na lata 2014-2020 - HORYZONT 2020”.

Najlepsi z najlepszych! 3.0. – 6 projektów dla PW

Opublikowano: 08.08.2018

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki w ramach projektu „Najlepsi z najlepszych! 3.0.” ze środków PO WER 2014-2020 współfinansowanego z EFS.

MNiSW – przyjmowanie wniosków do 30 września 2018 r.

Opublikowano: 07.08.2018

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że w związku z planowanym na 1 października 2018 r. wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce został skrócony termin naboru wniosków w ramach programów ogłoszonych na podstawie ww. ustawy. 

Projekt w ramach konkursu HOMING na Politechnice Warszawskiej

Opublikowano: 06.08.2018

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła kolejną edycję konkursu HOMING. Wśród zwycięskich projektów znalazł się projekt, który będzie realizowany na Politechnice Warszawskiej.

Naukowiec z PW otrzymał grant w ramach konkursu SONATINA 2

Opublikowano: 06.08.2018

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki kolejnej edycji konkursu SONATINA. Wśród laureatów znalazł się naukowiec z PW.

Monitorowanie uczestników projektów – prezentacja NCBR

Opublikowano: 06.08.2018

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w związku z pojawiającymi się wątpliwościami w zakresie wypełniania formularzy monitorowania uczestników projektów opublikowało prezentację zawierającą najczęściej występujące kwestie problemowe, m.in. jak poprawnie wypełnić formularz i na co  zwrócić szczególną uwagę w przypadku wpisywania danych do systemu SL2014.

PO WER – Podręcznik Beneficjenta wersja 2.2

Opublikowano: 06.08.2018

Na stronie NCBR opublikowano zaktualizowany Podręcznik Beneficjenta wersja 2.2 przeznaczony dla osób realizujących projekty w ramach PO WER.

NCN - ETIUDA - 6. edycja

Opublikowano: 24.07.2018

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursu ETIUDA 6. W jego ramach 2 naukowców z Wydziału Chemicznego, przygotowujących rozprawę doktorską, otrzyma stypendia naukowe i odbędzie staż w wybranym przez siebie zagranicznym ośrodku naukowym.

Konkurs na stanowisko Koordynatora Dyscyplin NCN w grupie nauk ścisłych i technicznych

Opublikowano: 17.07.2018

Rada Narodowego Centrum Nauki ogłosiła nabór kandydatów na stanowisko Koordynatora Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki w grupie nauk ścisłych i technicznych. 

MNiSW - POWER - Akredytacje zagraniczne

Opublikowano: 12.07.2018

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zatwierdził do finansowania kolejne wnioski złożone przez uczelnie lub ich podstawowe jednostki organizacyjne w konkursie Akredytacje zagraniczne w ramach działania 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego.

MNiSW – Diamentowy Grant – 7. edycja

Opublikowano: 06.07.2018

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił wyniki 7. konkursu w ramach programu Diamentowy Grant, skierowanego do wybitnie uzdolnionych studentów studiów jednolitych magisterskich lub absolwentów studiów I stopnia prowadzących badania naukowe na wysokim poziomie i posiadających wyróżniający się dorobek naukowy.

Centra Doskonałości Naukowej Dioscuri – zgłoszenia jednostek

Opublikowano: 02.07.2018

W ramach 2. edycji konkursu Dioscuri NCN zaprasza jednostki do zgłaszania gotowości utworzenia Centrów Doskonałości Naukowej w swojej strukturze organizacyjnej.

Nabór kandydatów na członków Rady NCN

Opublikowano: 02.07.2018

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił nabór kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki.

Stosowanie zasady konkurencyjności oraz rozeznanie rynku w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020

Opublikowano: 02.07.2018

W serwisie programu PO WER opublikowano materiał informacyjny dotyczący stosowania zasady konkurencyjności oraz rozeznania rynku w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

RPO WM 1.1 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych, Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych

Opublikowano: 28.06.2018

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła wyniki konkursu w ramach Działania 1.1 "Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych”, typ projektów „Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych”.

Przewodnik po danych osobowych w projektach PO WER dla Wnioskodawców i Beneficjentów

Opublikowano: 27.06.2018

Przewodnik po danych osobowych w projektach PO WER dla Wnioskodawców i Beneficjentów wyjaśnia zagadnienia, o których mowa w RODO oraz w umowach o dofinansowanie projektu, a także zawiera przykłady zastosowania konkretnych rozwiązań.

Podręcznik wdrażania Interreg Europa Środkowa - wersja 3.0 - polskie tłumaczenie

Opublikowano: 27.06.2018

W maju 2018 r. dokonano aktualizacji podręcznika wdrażania programu Interreg Europa Środkowa. 

PO PC – aktualizacja harmonogramu konkursów na 2018 r.

Opublikowano: 26.06.2018

Wprowadzono zmiany w harmonogramie naborów wniosków w Programie Polska Cyfrowa na 2018 r. 

COST – Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych – seminarium UW

Opublikowano: 15.06.2018

Dnia 2 lipca 2018 r. Uniwersytet Warszawski organizuje seminarium nt. możliwości udziału w programie COST (European Cooperation in  Science and Technology).

Interreg Europa – poszukiwanie partnerów do współpracy w czwartym, ostatnim naborze wniosków

Opublikowano: 15.06.2018

Do 22 czerwca 2018 r. można składać wnioski o dofinansowanie w ostatnim, czwartym naborze w ramach programu Interreg Europa.

Drugi nabór wniosków o wprowadzenie zmian w projektach FNP realizowanych w ramach działania 4.4 PO IR

Opublikowano: 15.06.2018

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz drugi umożliwiła laureatom programów TEAM, TEAM-TECH (wraz z modułami Core Facility i Core Facility Plus) oraz FIRST TEAM, HOMING i POWROTY składanie wniosków o wprowadzenie zmian w projektach.

NCBR ogłosiło wszczęcie postępowania publicznego nr 113/18/PU w ramach Programu Magazynowania Wodoru

Opublikowano: 06.06.2018

Program Magazynowania Wodoru ma na celu opracowanie innowacyjnego Systemu Zasobnika Wodoru (SZW) z przeznaczeniem do zasilania ogniw paliwowych w obiektach mobilnych oraz jego demonstrację w Obiekcie Mobilnym.

Monitorowanie komercyjnego wykorzystania infrastruktury powstałej w związku z realizacją projektu w ramach II osi PO IG

Opublikowano: 05.06.2018

W nawiązaniu do pisma Instytucji Pośredniczącej z 9 maja 2018 r. (znak pisma: DZP-SPP.4211.147.2018.WK) Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje na swojej stronie www, że w najbliższych dniach zostanie przekazana aktualizacja „Instrukcji monitorowania sposobu wykorzystania infrastruktury”.

Wyniki oceny merytorycznej w konkursie nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17 na projekty w programie „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”

Opublikowano: 05.06.2018

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, 29 maja 2018 r. zakończyła się ocenę merytoryczną wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17 na projekty w programie „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”.

Nowy wzór Oświadczenia uczestnika projektu dostosowany do wymogów RODO obowiązujący w realizowanych projektach PO WER od 25 maja 2018 r.

Opublikowano: 05.06.2018

Zgodnie z zaleceniami Instytucji Zarządzającej PO WER, w związku ze zmianą przepisów dot. ochrony danych osobowych NCBR opublikowało na swojej stronie nowy wzór Oświadczenia uczestnika projektu, dostosowany do wymogów RODO.