Aktualności

FAQ dla realizujących projekty NCN

Opublikowano: 10.04.2018

Na stronie NCN zamieszczono sekcję Najczęściej zadawane pytania przeznaczone dla realizujących projekty.

Harmonogram konkursów na rok 2018 (stan na 4.04.2018)

Opublikowano: 06.04.2018

W dziale Szkolenia/Materiały zamieszczono aktualny harmonogram konkursów na 2018 r.

Rozwój kariery młodego naukowca – od studenta do doktora

Opublikowano: 06.04.2018

W Biuletynie PW opublikowano artykuł „Rozwój kariery młodego naukowca – od studenta do doktora”, w którym przedstawiono różne ścieżki rozwoju kariery naukowej i możliwości ubiegania się o granty dla młodych naukowców w zależności od dorobku naukowego i planów.

ENTERPRISE IRELAND uruchomiła 2. konkurs na stypendia na rzecz rozwoju kariery w irlandzkich centrach technologicznych (Career-FIT)

Opublikowano: 28.03.2018

Career-FIT to program stypendialny finansowany z programu Horyzont 2020 i przez Enterprise Ireland. 

Wyniki I konkursu na projekty w ramach konkursu GOSPOSTRATEG

Opublikowano: 27.03.2018

NCBR przedstawiło listę projektów rekomendowanych do finansowania w I konkursie GOSPOSTRATEG.

Harmonogram konkursów na rok 2018

Opublikowano: 14.03.2018

W dziale Szkolenia/Materiały zamieszczono aktualny harmonogram konkursów na 2018 r. (stan na 9 marca 2018 r.).

Poradnik beneficjenta RPO WM 2014–2020 w wersji filmowej

Opublikowano: 14.03.2018

W Serwisie Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego zamieszczono Poradnik beneficjenta RPO WM 2014-2020 w formie filmów i infografik.

Baza instytucji zagranicznych szukających możliwości współpracy w ramach Horyzontu 2020

Opublikowano: 12.03.2018

Osoby poszukujące partnerów zagranicznych do projektów realizowanych w ramach Horyzontu 2020 zachęcamy do zapoznania się z bazą na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego PB UE.

Fundusze norweskie i EOG – pytania i odpowiedzi

Opublikowano: 09.03.2018

Zachęcamy do zapoznania się z listą pytań i odpowiedzi związanych z konkursem na projekty transgraniczne i ponadnarodowe w ramach Funduszu Współpracy Regionalnej – 1. Nabór. 

Film o programie Interreg Europa

Opublikowano: 09.03.2018

Program Interreg Europa wspiera innowacyjne projekty ponadregionalne, których celem jest wypracowanie nowych rozwiązań i polityk, służących rozwojowi regionów i wykorzystaniu ich potencjału, także innowacyjnego.

Zmiany w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Programu Inteligentny Rozwój 2014–2020

Opublikowano: 09.03.2018

Od 16 lutego br. obowiązuje nowy SZOOP PO IR 2014–2020.

Przygotowanie wniosków o finansowanie projektów badawczych - warsztaty NCN

Opublikowano: 07.03.2018

W dniach 20-21 marca 2018 r. odbędą się warsztaty dla wnioskodawców zainteresowanych konkursami NCN.

Wyniki V konkursu w ramach Polsko-Tajwańskiej Współpracy Badawczej

Opublikowano: 07.03.2018

NCBR przedstawiło listę projektów rekomendowanych do finansowania w V konkursie w ramach Polsko-Tajwańskiej Współpracy Badawczej (2017).

Stanowisko NCBR w sprawie konkursu POWR.03.01.00-IP.08-00-DUO/18 na „Studia dualne” Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym PO WER

Opublikowano: 27.02.2018

Instytucja Ogłaszająca Konkurs mając na uwadze liczne pytania pojawiające się ze strony Wnioskodawców w zakresie terminu realizacji staży, ich wymiaru godzinowego, a także specyfiki zaplanowanych działań poinformowała, że:

Komunikat dotyczący konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18

Opublikowano: 27.02.2018

W związku z przyjęciem przez Komitet Monitorujący PO WER zmiany w Rocznym Planie Działania na 2018 rok dla Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, opracowanym przez Centrum Projektów Europejskich usunięte zostało kryterium dotyczące ilości składania wniosków przez jeden podmiot w ramach 1 tematu konkursu – albo jako wnioskodawca albo jako partner.

Komunikat NCBR w sprawie udzielania zamówień podmiotom powiązanym w projektach PO IR

Opublikowano: 27.02.2018

Zgodnie Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 „w przypadku beneficjenta, który nie jest zamawiającym w rozumieniu Pzp, zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo, z wyłączeniem zamówień sektorowych, zamówień określonych w podrozdziale 6.5 pkt 8 lit. g lub h oraz przypadków wskazanych poniżej: i. w przypadku celu tematycznego 1 udzielanie zamówień podmiotom powiązanym jest możliwe za zgodą IZ PO”, podrozdział 6.5.2. pkt 2 lit. a) tiret i.

Wyniki konkursów SONATA 13, SONATA BIS 7, MAESTRO 9 i HARMONIA 9

Opublikowano: 23.02.2018

Narodowe Centrum Nauki przedstawiło listy projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów SONATA 13, SONATA BIS 7, MAESTRO 9 i HARMONIA 9.

Jak zostać ekspertem oceniającym wnioski w Programie Ramowym Horyzont 2020? - szkolenie KPK PB UE

Opublikowano: 21.02.2018

Dnia 14 marca 2018 r. odbędzie się szkolenie dla osób zainteresowanych zostaniem ekspertem oceniającym w programie Horyzont 2020.

Konkurs NCN na stanowisko koordynatora dyscyplin w grupie nauk ścisłych i technicznych

Opublikowano: 20.02.2018

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nabór kandydatów na stanowisko koordynatora dyscyplin w grupie nauk ścisłych i technicznych. Do zadań koordynatora należy: organizowanie i przeprowadzanie konkursów, organizowanie prac zespołów ekspertów powołanych do oceny wniosków złożonych w konkursach, upowszechnianie w środowisku naukowym informacji o przeprowadzanych konkursach, analiza złożonych wniosków pod względem formalnym, przedkładanie dyrektorowi NCN do zatwierdzenia list rankingowych przygotowanych przez zespoły ekspertów.

Formularz poszukiwania źródeł finansowania projektu

Opublikowano: 15.02.2018

Na stronie COP PW dostępny jest Formularz poszukiwania źródeł finansowania projektu, przeznaczony dla osób, które mają wstępną propozycję projektu, ale nie wiedzą, gdzie szukać źródeł jego finansowania, który konkurs czy program byłby dla nich odpowiedni.

Poradnik beneficjenta dla osób zainteresowanych funduszami strukturalnymi

Opublikowano: 09.02.2018

Poradnik beneficjenta w formie krótkich filmów przedstawia m.in.: jak realizować projekty dofinansowane z RPO WM, obszary wsparcia, rozliczanie ryczałtu w projektach EFS, system Mewa 2.0, raportowanie wskaźników i efektów za pomocą Systemu SL2014, obowiązki informacyjno-promocyjne, konstrukcja budżetu w projektach dofinansowanych z UE.

Komunikat w sprawie przedłużenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu RPMA.02.01.01-IP.01-14-071/17

Opublikowano: 09.02.2018

Dnia 6 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o przedłużeniu terminu naboru wniosków w ramach konkursu nr RPMA.02.01.01-IP.01-14-071/17 do dnia 8 marca 2018 r.,  godz. 15:00.

NCBR - I polsko-chiński konkurs bilateralny - zmiana procedury

Opublikowano: 09.02.2018

W związku ze zmianą procedury wyboru wniosków po stronie chińskiej NCBR wprowadziło preselekcję do I polsko-chińskiego konkursu bilateralnego.

NCN ułatwia realizację grantów – pismo wyjaśniające

Opublikowano: 09.02.2018

Narodowe Centrum Nauki ujednoliciło część zasad dotyczących realizacji projektów badawczych, niezależnie od edycji konkursu, w ramach której dany projekt został sfinansowany. 

Publiczne konsultacje w ramach przygotowań do kolejnego budżetu UE

Opublikowano: 08.02.2018

W ramach przygotowań do kolejnego budżetu UE po 2020 r. od 10 stycznia 2018 r. Komisja Europejska przeprowadza publiczne konsultacje w kluczowych obszarach polityki.