Aktualności

Publikacja zapytań ofertowych w nowych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków

Opublikowano: 12.10.2017

Zgodnie z nowelizacją wytycznych zasady publikacji zapytań ofertowych, obecnie publikacja zapytań ofertowych odbywa się poprzez portal https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl.

Komunikat w sprawie zmian w dokumentacji dla konkursu 1/4.1.4/2017 – „Projekty aplikacyjne” POIR

Opublikowano: 05.10.2017

W związku z zauważonym błędem technicznym w dokumentacji dla konkursu w ramach Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”, zmianie podlegają następujące dokumenty:

  1. wniosek o dofinansowanie,
  2. instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie,
  3. umowa o dofinansowanie,
  4. przewodnik kwalifikowalności kosztów.

Realizacja zamówień w PO IR

Opublikowano: 05.09.2017

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju opublikowało komunikat na temat realizacji zamówień w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój. Omówiono w nim kwestie dotyczące środków trwałych, tj. amortyzacji i leasingu oraz zlecania prac jednostkom naukowym z kategorią B.

Baza Konkurencyjności

Opublikowano: 05.09.2017

Od grudnia 2015 r. pod dwoma adresami: bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz www.konkurencyjnosc.gov.pl działa Baza Konkurencyjności.

Interreg Europa: drugi nabór wniosków i Forum Poszukiwania Partnerów

Opublikowano: 05.09.2017

W ramach Interreg Europa ogłoszono drugi nabór wniosków. Nabór rozpocznie się 5 kwietnia i potrwa do 13 maja 2016 r.

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans

Opublikowano: 05.09.2017

Opublikowano Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osó z niepełnosprawnościami, w tym zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014 – 2020. Wytyczne zawierają narzędzia zapewniające uniwersalną dostępność projektów unijnych.Ponadto Ministerstwo Rozwoju udostępniło specjalną podstronę poświęconą dostępności (link do podstrony), która zawiera informacje związane z realizacją Wytycznych.

Nabory wniosków w Działaniu 2.4 POIiŚ

Opublikowano: 05.09.2017

Informujemy o możliwości składania wniosków w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, w którym wnioskodawcą może być uczelnia. Wnioskodawca nie może ubiegać się o dofinansowanie projektu w ramach postępowania konkursowego, jeśli projekt ten w momencie ogłoszenia naboru konkursowego widnieje w obowiązującym wykazie projektów zidentyfikowanych POIiŚ.

FNP będzie wspierać naukowców w pięciu programach

Opublikowano: 05.09.2017

Podczas spotkania, które odbyło się w siedzibie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 22 stycznia 2016 r. ogłoszono założenia pięciu programów FNP: TEAM, TEAM TECH, FIRST TEAM, HOMING i POWROTY.

Przedłużenie terminu naboru wniosków w Działaniu 4.2 RPO WM

Opublikowano: 05.09.2017

Termin zakończenia naboru wniosków w Działaniu 4.2 Efektywność energetyczna, typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Regionalnym Programie Operacyjnym  Województwa Mazowieckiego został przedłużony o 30 dni, tj. do 2 marca 2016 r. Więcej informacji znajduje się w Portalu Funduszy Europejskich.

Nowy wzór umowy o dofinansowanie projektu PO WER

Opublikowano: 05.09.2017

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaktualizowało wzór umowy o dofinansowanie projektu w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój. Nowy wzór umowy o dofinansowanie projektu PO WER jest dostępny na stronie NCBR.

TEAM i TEAM-TECH zmiana dokumentacji

Opublikowano: 05.09.2017

W dokumentacji konkursowej do programów TEAM i TEAM-TECH został zmieniony zapis dotyczący możliwości kwalifikowania wydatków na zakup niskokosztowej aparatury naukowo-badawczej

Generator wniosków PO PC

Opublikowano: 05.09.2017

Za Centrum Projektów Polska Cyfrowa informujemy, że został uruchomiony Generator wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W chwili obecnej dostępne są dwa formularze wniosków:

Nowy konkurs PO WER Program Rozwoju Kompetencji

Opublikowano: 05.09.2017

Certyfikowane szkolenia i/lub zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje, dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami, dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej, w tym w ramach zespołów projektowych, wizyty studyjne u pracodawców, uczestnictwo studentów w formach aktywności wynikających ze współpracy uczelni z pracodawcami – jeśli planują Państwo wprowadzenie do oferty któreś z tych działań, bardzo proszę o zapoznanie się ze szczegółami konkursu numer 2/PRK/POWER/3.1/2016 w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na Program Rozwoju Kompetencji.

Aktualizacja SZOOP PO IR

Opublikowano: 05.09.2017

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Inteligentny Rozwój został zaktualizowany.

Drugi nabór wniosków w konkursach FNP TEAM i TEAM-TECH

Opublikowano: 05.09.2017

Kolejna szansa dla młodych naukowców! Zachęcamy do składania wniosków!

809,3 mln EUR dofinansowania dla Polski

Opublikowano: 05.09.2017

Polska otrzyma 809,3 mln EUR dofinansowania na podstawie porozumienia pomiędzy Norwegią, Islandią, Liechtensteinem i Unią Europejską. Podpisane 3 maja porozumienie przewiduje wdrożenie drugiej edycji Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego i będzie obowiązywać w okresie od 1 maja 2014 r. do 30 kwietnia 2021 r.

Nowa wersja systemu SOWA (SOWA 5.0)

Opublikowano: 05.09.2017

Obsługa projektów PO WER odbywa się przez system SOWA. Obecnie została udostępniona nowa wersja systemu SOWA, oznaczona numerem 5.0.

TEAM i TEAM-TECH – zmiana terminu!

Opublikowano: 05.09.2017

Informujemy, że termin składania wniosków w konkursach w ramach programów TEAM oraz TEAM-TECH ulega zmianie. Ostateczny termin na złożenie wniosków ulega przedłużeniu do piątku 24 czerwca 2016 r. do godz. 16:00.

Więcej informacji na stronach FNP.

Wykuwanie innowacji – jak to się robi w CZIiTT

Opublikowano: 05.09.2017

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem Wykuwanie innowacji, opublikowanym w najnowszym biuletynie „Fundusze Europejskie dla Mazowsza” (str. 14-17), który zawiera m.in. informacje o Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii.

http://funduszedlamazowsza.eu/g2/oryginal/2016_07/biuletyn-20nr-201-20fundusze-20europejskie-20na-20mazowszu.pdf

Procedura wyliczania i monitorowania dochodu dla beneficjentów otrzymujących dofinansowanie w ramach IV osi PO IR

Opublikowano: 05.09.2017

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju opublikowało na swoich stronach Procedurę wyliczania i monitorowania dochodu dla beneficjentów otrzymujących dofinansowanie w ramach IV osi PO IR.

Dokument jest dostępny pod tym adresem.

Aktualizacja informacji dotyczącej 4.1.4 PO IR

Opublikowano: 05.09.2017

Informujemy, że została zaktualizowana informacja dotycząca projektów realizowanych w ramach poddziałania 4.1.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Aktualizacja oraz informacja znajdują się w sekcji Regulacje wewnętrzne [Wsparcie projektów >> Regulacje >> Regulacje wewnętrzne], a Karta czasu pracy (w wersji edytowalnej), będąca załącznikiem do Aktualizacji, znajduje się w sekcji Do pobrania [Wsparcie projektów >> Do pobrania].

Przedłużony termin składania wniosków w konkursie 2.1.1 RPO WM – RPMA.02.01.01-IP.01-14-018/16

Opublikowano: 05.09.2017

Mazowiecka Jednostka  Wdrażania Programów Unijnych, na podstawie zapisów regulaminów konkursów: „w uzasadnionych przypadkach IZ podejmuje decyzję o przedłużeniu terminu naboru wniosków w ramach konkursu na wniosek Dyrektora MJWPU”, przedłużyła terminy naboru w ramach konkursu 2.1.1 RPO WM – RPMA.02.01.01-IP.01-14-018/16 do dnia 14.09.2016 r.

Więcej informacji serwisie Fundusze dla Mazowsza.

Aktualizacja listy Krajowych Inteligentnych Specjalizacji

Opublikowano: 05.09.2017

Na stronie Ministerstwa Rozwoju opublikowano zaktualizowaną listę Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Zachęcamy do zapoznania się w przypadku udziału w konkursach, w których zgodność tematyki projektu z Krajowymi Inteligentnymi Specjalizacjami jest wymagana.

Krajowe Inteligentne Specjalizacje (stan na lipiec 2016 r.)

Platforma KE służąca wyszukiwaniu partnerów do projektów w ramach EFS

Opublikowano: 05.09.2017

Komisja Europejska uruchomiła wyszukiwarkę, która ma umożliwić szybkie i wygodne znalezienie partnerów ponadnarodowych dla realizowania projektu w ramach  EFS.