Aktualności

Wypłata transz dofinansowania w ramach PO WER

Opublikowano: 27.11.2018

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zamieściło komunikat, że w związku z oczekiwaniem na uruchomienie rezerw celowych Instytucja Pośrednicząca dla III osi PO WER informuje o braku możliwości dokonywania bieżących wypłat transz dofinansowania zatwierdzonych do wypłaty w ramach zweryfikowanych wniosków o płatność.

Zmiana siedziby Narodowego Centrum Nauki od 1 grudnia 2018 r.

Opublikowano: 27.11.2018

Z dniem 1 grudnia 2018 r. zmienił się adres siedziby Narodowego Centrum Nauki. Nowy adres: Narodowe Centrum Nauki, ul. Twardowskiego 16, 30-312 Kraków. Pozostałe dane NCN, jak NIP, REGON, adres ESP, oraz numery telefonów i adresy mailowe pozostały bez zmian.

Nowa publikacja w programie Interreg Europa Środkowa

Opublikowano: 24.11.2018

Wiedeński Instytut Międzynarodowych Studiów Ekonomicznych (WIIW) opracował studium „Socio-economic challenges, potentials and impacts of transnational cooperation in central Europe”. 

Warsztaty Interreg Europa

Opublikowano: 24.11.2018

Tematyczne platformy działające w programie Interreg Europa organizują warsztaty zagraniczne.

Nabór na ekspertów FNP

Opublikowano: 24.11.2018

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłasza kolejne rundy naboru kandydatów na ekspertów, którzy będą wspierać ocenę merytoryczną projektów złożonych w ramach  Działania 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020.

Wyniki konkursu 9/2018 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

Opublikowano: 21.11.2018

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju opublikowało listę rankingową pozytywnie zaopiniowanych, rekomendowanych do finansowania wniosków złożonych w ramach konkursu nr 9/2018. Politechnika Warszawska dostała dofinansowanie na 4 projekty, w 3 z nich uczelnia występuje jako Lider konsorcjum.

Wyniki II konkursu TECHMATSTRATEG

Opublikowano: 21.11.2018

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki II konkursu w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” - TECHMATSTRATEG. Na liście rankingowej wniosków ocenionych pozytywnie znalazło się 5 projektów, w których będzie uczestniczyła Politechnika Warszawska. 

Konkursy OPUS 15 i PRELUDIUM 15 rozstrzygnięte

Opublikowano: 21.11.2018

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki 15. edycji konkursów OPUS i PRELUDIUM. Politechnice Warszawskiej przyznano 9 projektów PRELUDIUM i 9 projektów OPUS.

Konkurs na stanowisko Dyrektora NCN

Opublikowano: 21.11.2018

Rada Narodowego Centrum Nauki ogłosiła nabór kandydatów na stanowisko Dyrektora Narodowego Centrum Nauki. 

Konkursy na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin NCN w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz w grupie nauk o życiu

Opublikowano: 21.11.2018

Rada Narodowego Centrum Nauki ogłosiła nabór kandydatów na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin NCN w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz w grupie nauk o życiu. 

Brak konieczności zwrotu dotacji celowej do dnia 31 grudnia 2018 r.

Opublikowano: 21.11.2018

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zamieściło informację dotyczącą braku konieczności zwrotu dotacji celowej do dnia 31 grudnia br. 

Zmiana dotycząca dokumentu pn. Zakres minimalny umowy konsorcjum dla konkursu w ramach podziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” oraz 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki”

Opublikowano: 13.11.2018

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zamieściło informacje o aktualizacji wzoru dokumentu pn. Zakres minimalny umowy konsorcjum w ramach konkursów nr 1/4.1.4/2015 oraz 1/4.1.1/2018.

Aktualizacja Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Polska Cyfrowa 2014-2020

Opublikowano: 09.11.2018

W październiku 2018 r. wprowadzono zmiany w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Programu Polska Cyfrowa 2014-2020.

EURAXESS - granty i stypendia listopad 2018

Opublikowano: 07.11.2018

Na stronie EURAXESS zamieszczono aktualną ofertę grantów i stypendiów dla naukowców na różnym etapie kariery naukowej (listopad 2018 r.).

Trwałość w projektach nieinfrastrukturalnych

Opublikowano: 06.11.2018

Zgodnie z informacją, która pojawiła się na stronie Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego, Beneficjenci projektów o charakterze nieinfrastrukturalnym, nie mają obowiązku składania sprawozdań z monitorowania projektów w okresie trwałości.

Zmiana w regulaminie konkursu "E-materiały dydaktyczne do 10 przedmiotów dla szkół kończących się egzaminem maturalnym" ogłoszonego w ramach PO WER Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty

Opublikowano: 06.11.2018

Zmiana dotyczy wydłużenia terminu naboru w ramach pierwszej rundy do dnia 13 listopada 2018 r., godz. 9:00.

Przedłużenie naboru w konkursie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektów: „Projekty badawczo – rozwojowe”, dla beneficjentów posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R

Opublikowano: 24.10.2018

Mazowiecka Jednostka  Wdrażania Programów Unijnych informuje, że w dniu 23 października 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o przedłużeniu terminu naboru wniosków w ramach konkursu nr RPMA.01.02.00-IP.01-14-080/18 do dnia 14 listopada 2018 r., godz. 15:00.   

Zmiana harmonogramu PO IR

Opublikowano: 16.10.2018

We wrześniu 2018 r. zatwierdzono zmiany w harmonogramie konkursów Programu Inteligentny Rozwój 2014–2020. 

Nabór na ekspertów FNP

Opublikowano: 16.10.2018

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła 3. rundę naboru kandydatów na ekspertów, którzy będą wspierać ocenę merytoryczną projektów złożonych w ramach  Działania 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020.

Wprowadzenie rund aplikacyjnych i wydłużenie terminu trwania konkursu POPC.02.03.01-IP.01-00-009/18

Opublikowano: 16.10.2018

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako instytucja organizująca konkurs wprowadziła rundy aplikacyjne i wydłużyła termin naboru w konkursie nr POPC.02.03.01-IP.01-00-009 organizowanym w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnianie zasobów nauki.

EURAXESS - granty i stypendia październik 2018

Opublikowano: 10.10.2018

Na stronie EURAXESS zamieszczono aktualną ofertę grantów i stypendiów dla naukowców na różnym etapie kariery naukowej (październik 2018 r.).

COP PW zaprasza na szkolenie "Planowanie ścieżki rozwoju kariery – instrumenty krajowe i zagraniczne, w tym program Horyzont 2020"

Opublikowano: 10.10.2018

Prowadzący szkolenie: pracownicy Regionalnego Punktu Kontaktowego Centrum Programów Badawczych UE.
Termin: 29 października 2018 r., godz. 9:15–12:00.
Miejsce: sala 4.05, budynek CZIiTT, ul. Rektorska 4.

Tymczasowe zawieszenie aktualizacji Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej

Opublikowano: 05.10.2018

Tymczasowemu zawieszeniu ulega proces aktualizacji Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej prowadzony na podstawie komunikatów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 kwietnia 2018 r. o otwartym naborze wniosków o wpisanie przedsięwzięcia w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej oraz o okresowym przeglądzie przedsięwzięć w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej wpisanych na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej.

Nowa wersja instrukcji wniosku o dofinansowanie i użytkownika SOWA

Opublikowano: 05.10.2018

Z dniem 27 września 2018 r. została udostępniona nowa wersja Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA).

TEAM-NET (FNP) – otwarcie naboru wniosków i aktualizacja dokumentacji

Opublikowano: 03.10.2018

Ruszył nabór wniosków do konkursu TEAM-NET Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R wraz z zaktualizowaną dokumentacją konkursową.