Aktualności

Zmiana dot. opinii KRMC w konkursach działania 2.3 POPC

Opublikowano: 24.10.2017

Centrum Projektów Polska Cyfrowa informuje, iż mając na uwadze sprawne przeprowadzenie procesu naborów w ramach Działania 2.3, Centrum Projektów Polska Cyfrowa wprowadziło zmianę w zakresie odnoszącym się do wymogu przedstawienia opinii KRMC.

Projekt Naukowiec - Dni Kariery i Mobilności dla Młodych Naukowców

Opublikowano: 23.10.2017

W dniach 24-26 października 2017 r. w Warszawie odbędą się warsztaty dla osób rozpoczynających karierę naukową. Udział w spotkaniu pomoże w świadomym planowaniu i rozwoju kariery, pokaże istniejące narzędzia i możliwości, jakie umiejętności należy rozwijać i jak budować sieć kontaktów akademicki i pozaakademickich.

Wskazówki dla beneficjentów PO WER w zakresie wprowadzania danych do Bazy personelu w aplikacji SL2014

Opublikowano: 19.10.2017

W związku z zaktualizowanymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków na podstawie zmienionych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 23 sierpnia 2017 r. został opublikowany materiał zawierający odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez beneficjentów i opiekunów projektów w zakresie modułu Baza personelu w aplikacji SL2014.

Energia i Środowisko w Horyzoncie 2020 – dzień informacyjny KPK

Opublikowano: 16.10.2017

Dnia 21 listopada 2017 r. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej organizuje dzień informacyjny obszarów Energia i  Środowisko w programie Horyzont 2020.

Program Horyzont 2020 dla miast - dzień informacyjny KPK

Opublikowano: 16.10.2017

Dnia 14 listopada 2017 r. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej organizuje dzień informacyjny Program Horyzont 2020 dla miast.

Zmiana terminu naboru wniosków w konkursie POWER na Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich

Opublikowano: 16.10.2017

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 informuje, iż nabór wniosków w konkursie POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/17 na Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich został przedłużony do 10 listopada 2017 r. do godz. 16:15.

Elektroniczne podpisywanie umów z NCN

Opublikowano: 13.10.2017

Od konkursów ogłoszonych 15 grudnia 2016 r. (ETIUDA 5, SONATINA 1, UWERTURA 1) obsługa administracyjna stypendiów, staży i projektów badawczych przebiega wyłącznie w formie elektronicznej.

PRELUDIUM 14 – zmiany w konkursie

Opublikowano: 13.10.2017

Od 14. edycji konkursu PRELUDIUM NCN wprowadziło zmiany dotyczące wysokości kosztów pośrednich.

OPUS 14 - zmiany w konkursie

Opublikowano: 13.10.2017

Od 14. edycji konkursu OPUS NCN wprowadziło zmiany w zakresie wynagrodzeń kierowników projektów i wypłat wynagrodzeń dodatkowych.

Zmiany w Regulaminie konkursów POPC w poddziałaniu 2.3.1, Typ I: Cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych oraz Typ II: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki

Opublikowano: 13.10.2017

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Organizująca Konkurs informuje o aktualizacji dokumentacji konkursowej dla naboru nr POPC.02.03.01-IP.01-00-006/17 i POPC.02.03.01-IP.01-00-007/17. 

Publikacja zapytań ofertowych w nowych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków

Opublikowano: 12.10.2017

Zgodnie z nowelizacją wytycznych zasady publikacji zapytań ofertowych, obecnie publikacja zapytań ofertowych odbywa się poprzez portal https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl.

Komunikat w sprawie zmian w dokumentacji dla konkursu 1/4.1.4/2017 – „Projekty aplikacyjne” POIR

Opublikowano: 05.10.2017

W związku z zauważonym błędem technicznym w dokumentacji dla konkursu w ramach Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”, zmianie podlegają następujące dokumenty:

  1. wniosek o dofinansowanie,
  2. instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie,
  3. umowa o dofinansowanie,
  4. przewodnik kwalifikowalności kosztów.

Realizacja zamówień w PO IR

Opublikowano: 05.09.2017

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju opublikowało komunikat na temat realizacji zamówień w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój. Omówiono w nim kwestie dotyczące środków trwałych, tj. amortyzacji i leasingu oraz zlecania prac jednostkom naukowym z kategorią B.

Baza Konkurencyjności

Opublikowano: 05.09.2017

Od grudnia 2015 r. pod dwoma adresami: bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz www.konkurencyjnosc.gov.pl działa Baza Konkurencyjności.

Interreg Europa: drugi nabór wniosków i Forum Poszukiwania Partnerów

Opublikowano: 05.09.2017

W ramach Interreg Europa ogłoszono drugi nabór wniosków. Nabór rozpocznie się 5 kwietnia i potrwa do 13 maja 2016 r.

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans

Opublikowano: 05.09.2017

Opublikowano Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osó z niepełnosprawnościami, w tym zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014 – 2020. Wytyczne zawierają narzędzia zapewniające uniwersalną dostępność projektów unijnych.Ponadto Ministerstwo Rozwoju udostępniło specjalną podstronę poświęconą dostępności (link do podstrony), która zawiera informacje związane z realizacją Wytycznych.

Nabory wniosków w Działaniu 2.4 POIiŚ

Opublikowano: 05.09.2017

Informujemy o możliwości składania wniosków w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, w którym wnioskodawcą może być uczelnia. Wnioskodawca nie może ubiegać się o dofinansowanie projektu w ramach postępowania konkursowego, jeśli projekt ten w momencie ogłoszenia naboru konkursowego widnieje w obowiązującym wykazie projektów zidentyfikowanych POIiŚ.

FNP będzie wspierać naukowców w pięciu programach

Opublikowano: 05.09.2017

Podczas spotkania, które odbyło się w siedzibie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 22 stycznia 2016 r. ogłoszono założenia pięciu programów FNP: TEAM, TEAM TECH, FIRST TEAM, HOMING i POWROTY.

Przedłużenie terminu naboru wniosków w Działaniu 4.2 RPO WM

Opublikowano: 05.09.2017

Termin zakończenia naboru wniosków w Działaniu 4.2 Efektywność energetyczna, typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Regionalnym Programie Operacyjnym  Województwa Mazowieckiego został przedłużony o 30 dni, tj. do 2 marca 2016 r. Więcej informacji znajduje się w Portalu Funduszy Europejskich.

Nowy wzór umowy o dofinansowanie projektu PO WER

Opublikowano: 05.09.2017

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaktualizowało wzór umowy o dofinansowanie projektu w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój. Nowy wzór umowy o dofinansowanie projektu PO WER jest dostępny na stronie NCBR.

TEAM i TEAM-TECH zmiana dokumentacji

Opublikowano: 05.09.2017

W dokumentacji konkursowej do programów TEAM i TEAM-TECH został zmieniony zapis dotyczący możliwości kwalifikowania wydatków na zakup niskokosztowej aparatury naukowo-badawczej

Generator wniosków PO PC

Opublikowano: 05.09.2017

Za Centrum Projektów Polska Cyfrowa informujemy, że został uruchomiony Generator wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W chwili obecnej dostępne są dwa formularze wniosków:

Nowy konkurs PO WER Program Rozwoju Kompetencji

Opublikowano: 05.09.2017

Certyfikowane szkolenia i/lub zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje, dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami, dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej, w tym w ramach zespołów projektowych, wizyty studyjne u pracodawców, uczestnictwo studentów w formach aktywności wynikających ze współpracy uczelni z pracodawcami – jeśli planują Państwo wprowadzenie do oferty któreś z tych działań, bardzo proszę o zapoznanie się ze szczegółami konkursu numer 2/PRK/POWER/3.1/2016 w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na Program Rozwoju Kompetencji.

Aktualizacja SZOOP PO IR

Opublikowano: 05.09.2017

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Inteligentny Rozwój został zaktualizowany.