Aktualności

Zmiany w Programie Wiedza Edukacja Rozwój przyjęte przez Komisję Europejską

Opublikowano: 21.12.2018

W dniu 14 grudnia 2018 r. Komisja Europejska podjęła decyzję w sprawie zmian w Programie Wiedza Edukacja Rozwój, które umożliwią usunięcie szeregu barier w dostępie do usług publicznych, z jakimi borykają się osoby z niepełnosprawnościami i osoby starsze. Obecnie trwają oczekiwania na notyfikację decyzji, dzięki której wejdzie ona w życie.

Wprowadzenie wzoru oświadczenia składanego wraz z wnioskiem o płatność (RPO WM)

Opublikowano: 11.12.2018

Na stronie serwisu Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego pojawił się komunikat dotyczący załączania od 5 grudnia 2018 r.  wraz z każdym wnioskiem o płatność rozliczającym wydatki realizowane w ramach zasady konkurencyjności załącznika pod nazwą: „OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA do wniosku o płatność w sprawie powiązań kapitałowo-osobowych w projekcie.”

EURAXESS - granty i stypendia grudzień 2018 r.

Opublikowano: 11.12.2018

Na stronie EURAXESS zamieszczono aktualną ofertę grantów i stypendiów dla naukowców na różnym etapie kariery naukowej (grudzień 2018 r.).

Harmonogram naborów wniosków dla programu Polska Cyfrowa na 2019 r.

Opublikowano: 06.12.2018

Na stronie Polski Cyfrowej zamieszczono harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie na 2019 rok.

Propozycja Uniwersytetu w Zagrzebiu w ramach Horyzontu 2020 (MSCA ITN) dla początkujących naukowców

Opublikowano: 04.12.2018

Wydział Inżynierii Lądowej Uniwersytetu w Zagrzebiu poszukuje kandydatów na dwa stanowiska doktoranckie w projekcie DuRSAAM (Durable, Reliable and Sustainable Structures with Alkali-Activated Materials) w ramach akcji Marii Skłodowskiej-Curie Innovative Training Networks. 

Szósty konkurs polsko-izraelski - narzędzie do poszukiwania partnerów

Opublikowano: 03.12.2018

W celu ułatwienia poszukiwania izraelskich partnerów w ramach 6. polsko-izraelskiego konkursu NCBR udostępniło wyszukiwarkę potencjalnych ofert/zapotrzebowań współpracy: https://www.startupnationcentral.org/.

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie Centrum Obsługi Projektów PW.

Aktualizacja umowy o dofinansowanie projektu dla konkursu 1/4.1.1/2018 w ramach podziałania 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki”

Opublikowano: 03.12.2018

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o aktualizacji wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach konkursu 1/4.1.1/2018 (INGA) w poddziałaniu 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki”. 

COST zatwierdził 40 nowych akcji

Opublikowano: 29.11.2018

Od 26 listopada 2018 r. jednostki naukowe mogą zgłaszać wnioski o przystąpienie do 40 nowych akcji COST, zaakceptowanych w listopadzie 2018 r. COST, czyli Europejski Program Współpracy Naukowo-Technicznej (European Cooperation in Science and Technology), to program obejmujący 36 państw europejskich i Izrael (jako państwo współpracujące), umożliwiający koordynację na szczeblu europejskim przedsięwzięć badawczych o określonej tematyce, prowadzonych w różnych krajach.

Komunikat Rady NCBR z posiedzenia w dniu 24 października 2018 r.

Opublikowano: 27.11.2018

Na posiedzeniu w dniu 24 października 2018 r. Rada Narodowego Centrum Badań i Rozwoju podjęła uchwały opiniujące:

Wypłata transz dofinansowania w ramach PO WER

Opublikowano: 27.11.2018

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zamieściło komunikat, że w związku z oczekiwaniem na uruchomienie rezerw celowych Instytucja Pośrednicząca dla III osi PO WER informuje o braku możliwości dokonywania bieżących wypłat transz dofinansowania zatwierdzonych do wypłaty w ramach zweryfikowanych wniosków o płatność.

Zmiana siedziby Narodowego Centrum Nauki od 1 grudnia 2018 r.

Opublikowano: 27.11.2018

Z dniem 1 grudnia 2018 r. zmienił się adres siedziby Narodowego Centrum Nauki. Nowy adres: Narodowe Centrum Nauki, ul. Twardowskiego 16, 30-312 Kraków. Pozostałe dane NCN, jak NIP, REGON, adres ESP, oraz numery telefonów i adresy mailowe pozostały bez zmian.

Nowa publikacja w programie Interreg Europa Środkowa

Opublikowano: 24.11.2018

Wiedeński Instytut Międzynarodowych Studiów Ekonomicznych (WIIW) opracował studium „Socio-economic challenges, potentials and impacts of transnational cooperation in central Europe”. 

Warsztaty Interreg Europa

Opublikowano: 24.11.2018

Tematyczne platformy działające w programie Interreg Europa organizują warsztaty zagraniczne.

Nabór na ekspertów FNP

Opublikowano: 24.11.2018

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłasza kolejne rundy naboru kandydatów na ekspertów, którzy będą wspierać ocenę merytoryczną projektów złożonych w ramach  Działania 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020.

Wyniki konkursu 9/2018 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

Opublikowano: 21.11.2018

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju opublikowało listę rankingową pozytywnie zaopiniowanych, rekomendowanych do finansowania wniosków złożonych w ramach konkursu nr 9/2018. Politechnika Warszawska dostała dofinansowanie na 4 projekty, w 3 z nich uczelnia występuje jako Lider konsorcjum.

Wyniki II konkursu TECHMATSTRATEG

Opublikowano: 21.11.2018

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki II konkursu w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” - TECHMATSTRATEG. Na liście rankingowej wniosków ocenionych pozytywnie znalazło się 5 projektów, w których będzie uczestniczyła Politechnika Warszawska. 

Konkursy OPUS 15 i PRELUDIUM 15 rozstrzygnięte

Opublikowano: 21.11.2018

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki 15. edycji konkursów OPUS i PRELUDIUM. Politechnice Warszawskiej przyznano 9 projektów PRELUDIUM i 9 projektów OPUS.

Konkurs na stanowisko Dyrektora NCN

Opublikowano: 21.11.2018

Rada Narodowego Centrum Nauki ogłosiła nabór kandydatów na stanowisko Dyrektora Narodowego Centrum Nauki. 

Konkursy na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin NCN w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz w grupie nauk o życiu

Opublikowano: 21.11.2018

Rada Narodowego Centrum Nauki ogłosiła nabór kandydatów na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin NCN w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz w grupie nauk o życiu. 

Brak konieczności zwrotu dotacji celowej do dnia 31 grudnia 2018 r.

Opublikowano: 21.11.2018

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zamieściło informację dotyczącą braku konieczności zwrotu dotacji celowej do dnia 31 grudnia br. 

Zmiana dotycząca dokumentu pn. Zakres minimalny umowy konsorcjum dla konkursu w ramach podziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” oraz 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki”

Opublikowano: 13.11.2018

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zamieściło informacje o aktualizacji wzoru dokumentu pn. Zakres minimalny umowy konsorcjum w ramach konkursów nr 1/4.1.4/2015 oraz 1/4.1.1/2018.

Aktualizacja Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Polska Cyfrowa 2014-2020

Opublikowano: 09.11.2018

W październiku 2018 r. wprowadzono zmiany w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Programu Polska Cyfrowa 2014-2020.

EURAXESS - granty i stypendia listopad 2018

Opublikowano: 07.11.2018

Na stronie EURAXESS zamieszczono aktualną ofertę grantów i stypendiów dla naukowców na różnym etapie kariery naukowej (listopad 2018 r.).

Trwałość w projektach nieinfrastrukturalnych

Opublikowano: 06.11.2018

Zgodnie z informacją, która pojawiła się na stronie Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego, Beneficjenci projektów o charakterze nieinfrastrukturalnym, nie mają obowiązku składania sprawozdań z monitorowania projektów w okresie trwałości.

Zmiana w regulaminie konkursu "E-materiały dydaktyczne do 10 przedmiotów dla szkół kończących się egzaminem maturalnym" ogłoszonego w ramach PO WER Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty

Opublikowano: 06.11.2018

Zmiana dotyczy wydłużenia terminu naboru w ramach pierwszej rundy do dnia 13 listopada 2018 r., godz. 9:00.