Aktualności

Komunikat w sprawie wyłączenia stosowania zasady konkurencyjności w związku z wystąpieniem siły wyższej (COVID-19)

Opublikowano: 08.04.2020

W związku z tym, iż obecny stan epidemii wywołanej rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 można zakwalifikować jako zdarzenie spełniające przesłanki wystąpienia siły wyższej, wyłączenie zasady konkurencyjności w ramach zamówień niezbędnych do przeciwdziałania skutkom COVID-19 będzie możliwe ze względu na wymaganą natychmiastową realizację zamówienia lub wystąpienie natychmiastowej potrzeby udzielenia zamówienia, co uniemożliwia przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia z zachowaniem terminów przewidzianych dla zasady konkurencyjności.

Harmonogram konkursów na rok 2020 (stan na 7.04.2020)

Opublikowano: 08.04.2020

Na stronie internetowej COP PW, w zakładce Szkolenia/Materiały, a także w witrynie SharePoint Centrum zamieszczono aktualny harmonogram konkursów na 2020 r.

Szybka ścieżka dla Mazowsza - PO IR 3/1.1.1/2020 – przypomnienie o konkursie

Opublikowano: 08.04.2020

Zachęcamy do aplikowania w konkursie w ramach PO IR Szybka Ścieżka dla Mazowsza z dostępną alokacją dla województwa mazowieckiego aż 220 mln zł.

Wydłużeniu naboru wniosków w konkursie nr 4/4.1.1/2019 – Wspólne Przedsięwzięcie INGA

Opublikowano: 06.04.2020

Nabór wniosków o dofinansowanie zostaje wydłużony do 7 sierpnia br. Nabór wniosków w pierwszej rundzie jest wydłużony do 8 maja, druga runda trwać będzie od 9 maja do 7 sierpnia.

Nowa platforma ERA Corona na portalu Funding and Tenders

Opublikowano: 06.04.2020

Komisja Europejska uruchomiła platformę z informacjami dotyczącymi m.in. zmian w realizacji projektów i składaniu wniosków w programie Horyzont 2020 w związku pandemią COVID-19.

EURAXESS - granty i stypendia kwiecień 2020 r.

Opublikowano: 03.04.2020

Na stronie EURAXESS zamieszczono aktualną ofertę grantów i stypendiów dla naukowców na różnym etapie kariery naukowej (kwiecień 2020 r.).

Nowy konkurs PO IR 1.1.1 Szybka ścieżka przeciwko SARS-CoV-2

Opublikowano: 03.04.2020

Nowy konkurs dla projektów obejmujących działania związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 został wprowadzony do zaktualizowanego 31 marca 2020 r. harmonogramu konkursów PO IR na 2020 rok. Rozpoczęcie konkursu jest planowane na 6 kwietnia 2020 r.

Pomoc publiczna z Funduszy UE na nowych zasadach

Opublikowano: 02.04.2020

Dwa projekty rozporządzeń Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, które umożliwią wsparcie firm z funduszy unijnych na specjalnych, antykryzysowych zasadach, trafiły we wtorek do Komisji Europejskiej.

Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Polska Cyfrowa na 2020 rok

Opublikowano: 31.03.2020

Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Polska Cyfrowa na 2020 rok.

Komunikat w sprawie przedłużenia naboru wniosków w konkursie nr 4 w ramach działania 4.2 PO IR

Opublikowano: 30.03.2020

Zgodnie z komunikatem OPI PIB data zakończenia konkursu nr 4 w ramach POIR 4.2 dla projektów wpisanych na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej została zmieniona z 5 maja na 5 czerwca 2020 r.

Konkursy i raporty. Podsumowanie na dzień 27.03.2020

Opublikowano: 30.03.2020

NCN

  • Raporty roczne z realizacji projektów badawczych i staży po uzyskaniu stopnia naukowego – Centrum dopuszcza możliwość złożenia raportów w terminie późniejszym:
    • raporty roczne nie później niż 30.04.2020,
    • raporty końcowe nie później niż 30 dni od pierwotnej daty złożenia wynikającej z umowy.
  • POLS – fundusze norweskie – uruchomiony konkurs, termin naboru 16.06.2020.
  • Ogłoszone konkursy OPUS 19 i PRELUDIUM 19 – termin naboru wniosków w obu konkursach upływa 16.06.2020.

Organizacja pracy COP PW

Opublikowano: 25.03.2020

Organizacja pracy COP PW w związku z epidemią koronawirusa.

w związku z epidemią koronawirusa

Komunikat o przedłużeniu naboru wniosków dla konkursu RPMA.01.01.00-IP.01-14-099/19

Opublikowano: 25.03.2020

Podjęto decyzję o przedłużeniu terminu naboru wniosków w ramach konkursu nr RPMA.01.01.00-IP.01-14-099/19 do dnia 30 czerwca 2020 r., godz. 15.00.

Zastosowanie klauzuli „force majeure” w projektach H2020 w związku z pandemią koronawirusa

Opublikowano: 23.03.2020

Komisja Europejska umieściła na Portalu Funding and Tender Opportunities wyjaśnienia w sprawie możliwości zastosowania klauzuli „force majeure” w związku z pandemią COVID-19. Dotyczy to m.in. kosztów odwołanych spotkań i konferencji.

Przedłużenie terminu składania wniosków w konkursach programu Horyzont 2020

Opublikowano: 23.03.2020

Ze względu na pandemię COVID-19 terminy składania wniosków do Programu Horyzont 2020, pierwotnie zaplanowane do 15 kwietnia br., zostały wydłużone.

Konkursy i raporty. Podsumowanie na dzień 20.03.2020

Opublikowano: 20.03.2020

NCN
Raporty roczne z realizacji projektów badawczych i staży po uzyskaniu stopnia naukowego - Centrum dopuszcza możliwość złożenia raportów w terminie późniejszym:

  •  raporty roczne nie później niż 30.04.2020 r.,
  •  raporty końcowe nie później niż 30 dni od pierwotnej daty złożenia wynikającej z umowy.

Pismo MFiPR dot. działań możliwych do podjęcia w celu łagodzenia wpływu pandemii koronawirusa na realizację projektów współfinansowanych z EFS

Opublikowano: 18.03.2020

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przedstawiło propozycję dodatkowych działań dla projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), które to w sposób szczególny narażone są na konsekwencje wynikające z ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa.

Informacja dla beneficjentów programów realizowanych ze środków PO IR, PO IG, PO IŚ oraz programów krajowych i międzynarodowych

Opublikowano: 18.03.2020

NCBiR, w trosce o zapewnienie możliwości realizacji projektów B+R+I przez wykonawców i beneficjentów programów realizowanych z Funduszy Europejskich, programów krajowych i międzynarodowych, mając na względzie wynikający z postanowień umów o wykonanie/dofinansowanie projektu obowiązek realizacji projektów zgodnie z harmonogramem oraz z zachowaniem terminów w nim wskazanych (m.in. na składanie raportów i sprawozdań), informujemy, że ze względu na możliwe konsekwencje wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego w związku z COVID-19 NCBiR będzie indywidualnie rozpatrywać przypadki naruszeń postanowień umów w wyżej wspomnianym zakresie.

Organizacja pracy COP PW w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa

Opublikowano: 18.03.2020

Z uwagi na przyjęte środki zapobiegawcze przed rozprzestrzenianiem się korona wirusa (COVID-19) w dniach 19-25 marca 2020 r. pracownicy COP PW pracują zdalnie w godz. 9:00-14:00.

Wydłużenie naboru wniosków w wybranych konkursach

Opublikowano: 18.03.2020

Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną wydłużono terminy naborów w konkursach:

EURAXESS - granty i stypendia marzec 2020 r.

Opublikowano: 10.03.2020

Na stronie EURAXESS zamieszczono aktualną ofertę grantów i stypendiów dla naukowców na różnym etapie kariery naukowej (marzec 2020 r.).

Komunikat w sprawie przedłużenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu RPMA.01.01.00-IP.01-14-099/19

Opublikowano: 03.03.2020

Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o przedłużeniu terminu naboru wniosków w ramach konkursu RPMA.01.01.00-IP.01-14-099/19 do dnia 15 kwietnia 2020 r., godz. 15.00.

Informacja dla beneficjentów w okresie trwałości PO IR

Opublikowano: 03.03.2020

W systemie LSI został udostępniony moduł Trwałość projektów PO IR. Konta na projekcie zostały założone na podstawie adresów e-mail zawartych w systemie SL.

Obowiązek przechowywania dokumentacji projektów dofinansowanych z programu regionalnego na lata 2007-2013

Opublikowano: 24.02.2020

Beneficjenci, którzy zrealizowali/zakończyli projekt z Regionalnego Projektu Operacyjnego  Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 (program oficjalnie zamknięto 5 marca 2019 r.), mają obowiązek przechowywać wszystkie dokumenty związane z realizacją projektu do dnia 5 marca 2022 r.

Warsztaty z rozliczania i raportowania kosztów oraz audytu w projektach realizowanych w programie HORYZONT 2020

Opublikowano: 20.02.2020

Szkolenie jest skierowane do kierowników projektów oraz służb administracyjnych i finansowych jednostek biorących udział w programie Horyzont 2020, wspierających naukowców w przygotowywaniu wniosków do ostatnich konkursów H2020 i rozliczaniu kosztów w projektach.